Sport

Dotacje sportowe na 2021 r.

Ruszają nabory wniosków o przyznanie dotacji celowej dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu. Nabór trwa od 22 grudnia do 15 stycznia 2021 do godziny 16.00. 

Szczegółowe informacje na temat zaboru 

I. Celem publicznym z zakresu sportu, jaki Miasto Skierniewice zamierza osiągnąć jest:

 1. Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Skierniewice przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności dzieci i młodzież;
 2. Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, działających na terenie Miasta Skierniewice, w tym w szczególności dzieci i młodzież;
 3. 3. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 4. Promocja sportu i aktywnego stylu życia;
 5. Umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta Skierniewice.

II. Wnioski można składać na następujące rodzaje zadań:

 1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami – wysokość środków na zadanie 420 000,00 zł,
 2. Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami – wysokość środków na zadanie 1 500 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. O dotację celową, może ubiegać się klub sportowy działający na terenie Miasta Skierniewice, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
 2. W naborze wniosków o dotację celową z zakresu sportu może zostać wybrany więcej niż jeden wniosek.
 3. Kluby sportowe mogą otrzymać dotacje celowe na realizację celu publicznego z zakresu sportu z przeznaczeniem na:
 • realizację programów szkolenia sportowego (m.in. licencje dla zawodników, badania lekarskie, rehabilitacja zawodników, suplementy diety, realizacja indywidualnych treningów z zawodnikiem lub drużyną na potrzeby konkretnych zawodów, obozy sportowe, prowadzenie serwisów internetowych klubu);
 • zakup sprzętu sportowego (m.in. sprzęt sportowy, akcesoria treningowe, stroje sportowe, ochraniacze treningowe i na zawody);
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (m.in. transport, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, nagrody, dyplomy, napoje);
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (m.in. najem hali, boisk, wypożyczenie sprzętu, itp.);
 • sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników i wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej wraz z pochodnymi, wypłacanych przez klub sportowy - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub, przy czym:

a) wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia trenera nie może być wyższa niż 60 zł brutto,

b) wynagrodzenie z dotacji jest możliwe tylko za zajęcia treningowe przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • koszty, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;
 • koszty remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu sportowego do uprawiania sportu, chyba że obiekty i urządzenia stanowią własność Miasta Skierniewice;
 • wynagrodzenie za pracę zdalną trenerów.
 1. Kwota dofinansowania realizacji celu publicznego z zakresu sportu z budżetu Miasta Skierniewice nie może przekroczyć 80% jego kosztów. Za dwudziestoprocentowy (20%) wkład własny klubu sportowego uznaje się środki finansowe nie pochodzące z budżetu Miasta Skierniewice oraz wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy (precyzyjnie określony we wniosku).

IV. Termin i warunki realizacji zadań

 1. Zadania powinny być zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 r.
 2. Zadanie winno być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
 3. Zadanie winno być realizowane w sposób zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
 4. W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 klub sportowy realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.

V. Termin i miejsce składania wniosków

 1. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz.16.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 (parter budynku) lub za pośrednictwem poczty i w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Za datę złożenia wniosku o dotację celową z zakresu sportu uznaje się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu.
 3. Wniosek należy składać w kopercie, na obowiązującym formularzu wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909). Koperta powinna być zamknięta i opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i tytułu zadania określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dotację celową z zakresu sportu.
 4. Wniosek powinien zostać sporządzony czytelną techniką. Wszystkie pozycje wniosku muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja we wniosku nie będzie wypełniona, należy wpisać „nie dotyczy”.
 5. Wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonego wniosku.
 6. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu przystępującego do konkursu.
 7. Do wniosku o przyznanie dotacji celowej z zakresu sportu klub sportowy zobowiązuje się załączyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących;

2) statut klubu sportowego (może być kserokopia);

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok poprzedzający złożenie wniosku;

4) tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zatrudnionych przy realizacji projektu (wymienionych w pkt. VI ppkt. 1 oferty), uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie danej dyscypliny;

6) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Skierniewice (Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków.

 1. Wybór wniosków nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Prezydent Miasta Skierniewice, w drodze Zarządzenia, powołuje Komisję konkursową do zaopiniowania złożonych wniosków.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację celową z zakresu sportu, Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków zgodnie z kartą oceny wniosku, która stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 4. W przypadku uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Komisja wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Po zaopiniowaniu złożonych wniosków, Komisja konkursowa sporządza protokół, który przedkłada Prezydentowi.
 6. Prezydent, po zapoznaniu się z protokołem, dokonuje wyboru wniosków na realizację celu publicznego z jednoznacznym określeniem kwoty dotacji celowej z zakresu sportu.
 7. Prezydent przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji, kieruje się następującymi kryteriami:

1) zgodnością wniosku z celem publicznym, któremu ma służyć wsparcie;

2) możliwością realizacji zadania przez klub sportowy;

3) proponowaną jakością wykonania zadania;

4) popularnością dyscypliny sportowej wśród odbiorców;

5) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania;

6) wysokością wkładu własnego;

7) dotychczasowym doświadczeniem ze współpracy z Miastem Skierniewice, w tym rzetelnością i terminowością oraz sposobem rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadania.

 1. Prezydent Miasta Skierniewice w drodze Zarządzenia ogłasza wyniki otwartego naboru wniosków na dotację celową z zakresu sportu.
 2. Ogłoszone wyniki zawierają: rodzaj zadania, nazwę klubu sportowego i wysokość przyznanych środków finansowych.
 3. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie po wyborze wniosków na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice, na stronie internetowej www.skierniewice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.skierniewice.pl.
 4. Wysokość przyznanej dotacji celowej może być niższa od wnioskowanej.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu przekazać do Urzędu Miasta dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania sprzyjającego rozwojowi sportu, tj. zaktualizowanego wniosku, którego wzór zostanie opublikowany razem z wynikami, zawierającego szczegółowy harmonogram działań, w tym zajęć z adresatami zadania wraz z kosztorysem (kosztorys skorygowany w przypadku przyznania niższej dotacji celowej niż wnioskowana), podpisanego przez osoby upoważnione.
 6. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 12, przed rozpoczęciem realizacji zadania tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji celowej przez klub sportowy.
 7. Prezydent może unieważnić ogłoszony otwarty nabór wniosków lub odstąpić od zawarcia umowy z klubem sportowym wybranym w drodze ogłoszonego naboru na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków;

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosków lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.
 2. Udzielenie dotacji celowej z zakresu sportu dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy z klubem sportowym, mając na uwadze, że:

1) umowa sporządzona jest z zachowaniem zapisów zawartych w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

2) integralną częścią umowy jest ostateczny kosztorys wniosku, skorygowany w przypadku przyznania niższej dotacji celowej niż wnioskowana;

3) dotację celową z zakresu sportu przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie;

4) dotacja celowa z zakresu sportu może być wykorzystana tylko w roku budżetowym, na który została przyznana;

5) przyznana dotacja celowa z zakresu sportu podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu na podstawie:

 • sprawozdania sporządzonego według wzoru, który jest załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909),
 • dowodów księgowych dokumentujących wykonanie celu publicznego z zakresu sportu.
 1. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego wniosku.
 2. Klub, z którym zawarta została umowa, zobowiązany jest do:

1) realizacji zadania z należytą starannością, zgodnie z zapisami zawartej umowy, programem przedstawionym we wniosku i kosztorysem zadania;

2) wcześniejszego zgłoszenia w formie pisemnej wszelkich zmian merytorycznych zadania skutkujących zmianą umowy, harmonogramu, kosztorysu lub terminu realizacji zadania,

3) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Miasta Skierniewice;

4) przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie.

 1. W trakcie realizacji celu publicznego, na który udzielona została dotacja celowa z zakresu sportu, Prezydent Miasta Skierniewice ma prawo do:

1) sprawowania kontroli merytorycznej wydatkowania i rozliczania udzielonej dotacji;

2) kontroli i oceny realizacji celu publicznego z zakresu sportu;

3) zmiany warunków umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych epidemią SARSCoV-2.

 1. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.