Komunikaty UM

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w żłobku miejskim z oddziałami integracyjnymi iskierka w Skierniewicach.

Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 ustawy z dnia 04.02.2011r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

Kwalifikacje

Opiekunem w żłobku może być osoba :
Posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1.Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Wymagania

Opiekunem w żłobku może być tylko osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny z dopiskiem  klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie   z Art.29  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) DZ.U. UE.L 2016.119.1 dalej RODO(GDPR).

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające odpowiedni staż pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Preferencje

Poszukujemy osób kreatywnych, rzetelnych, samodzielnych, empatycznych, posiadających doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z małym dzieckiem, wykazujących się  wysoką kulturą osobistą.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi  Iskierka w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58, w godzinach 7.30.-14.30. do dnia 23.07.2018r.

Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.