Komunikaty UM

Kolejne pieniądze na szczepienia dla seniorów.

Miasto Skierniewice zwiększa pulę pieniędzy na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów. Ogłoszony został kolejny konkurs w którym ratusz zaprasza do składania ofert podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza II otwartego konkurs ofert na realizację w 2018 roku „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Skierniewice w wieku 65 lat i więcej”, zapraszając do składania ofert podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji szczepień mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12 pokój nr 124 i 125 (tel. 46 834 51 79 lub 834 51 76) w godzinach pracy Urzędu Miasta Skierniewice lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice: www.skierniewice.eu

I. Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
 2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Kopię statutu lub regulaminu organizacyjnego.
 4. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
 5. Oświadczenie referenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
 6. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 7. Dokumenty powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

II. Zasady prowadzenia konkursu ofert:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Skierniewice w roku 2018 na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 6 180,00 zł brutto.
 3. Termin realizacja zadania od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r. Dopuszcza się możliwość zrealizowania świadczenia w okresie krótszym niż czas trwania umowy.
 4. Oferty do konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice (parter budynku) w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy zadania którego konkurs dotyczy oraz nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę, w terminie do 2 listopada 2018 r. do godziny 16.00. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona.
 6. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.
 8. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 9. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania.
 10. W przypadku nie wpłynięcia ofert, konkurs zostaje nierozstrzygnięty.
 11. Zastrzega się prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np: zmian w budżecie Miasta Skierniewice).
 12. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Prezydenta Miasta Skierniewice w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie składa się w formie pisemnej i podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni.
Powrót do aktualności
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.